Oferta

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych
Audyt Projektów EU
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
Ekspertyzy i opinie finansowo ekonomiczne
Doradztwo podatkowe
Prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych
Due diligence
Usługi Atestacyjne oraz inne usługi Biegłego Rewidenta

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Wieloletnie doświadczenie naszych Biegłych Rewidentów oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w różnych sektorach gospodarki pozwoliły nam na uzyskanie wiedzy i wypracowanie metodologii do rzetelnej realizacji badań sprawozdań finansowych.

Zadaniem Biegłego Rewidenta jest wystawienie opinii, uzupełnionej raportem, zawierającej informacje, czy sprawozdanie finansowe:

• przekazuje prawidłowo, rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki, a także czy
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową.

Dodatkowo nasz Biegły Rewident po przeprowadzaniu badania przekazuje Państwu cenne informacje (nie zawarte w raporcie) dotyczące polepszenia systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Audyt Projektów EU

W okresie programowania na lata 2007 – 2013 praktycznie każdy projekt współfinansowany ze środków unijnych podlega kontroli i audytowi zewnętrznemu.

Oferujemy doradztwo w trakcie trwania projektu.
Przy audycie projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej zapewniamy realizację zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Badanie składa się ze sprawdzenia m.in.: zasadności poniesionych wydatków, prawidłowości realizacji projektów, dokumentacji, kontroli wewnętrznej oraz ocenę sprawozdań finansowych.

Badanie może zostać przeprowadzone:
• w trakcie projektu,
• po zakończeniu projektu.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

ABR Audytor Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie prowadzenia zarówno ksiąg rachunkowych jak i podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Nasi Klienci świadczą usługi w różnych sektorach gospodarki, a ich przedsiębiorstwa są różnych rozmiarów. Nasza firma na bieżąco uczestniczy w sprawach finansowych naszych Klientów, dzięki czemu zawsze możemy doradzić najlepsze rozwiązania.

Pomagamy w sprawach formalnych przy zakładaniu własnej firmy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych składa się m.in. z:
• bieżącego dekretowania i księgowania dokumentów,
• kontroli formalnej dokumentów źródłowych,
• prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• przygotowywanie rozliczeń deklaracji podatkowych,
• obsługa kadr i płac,
• sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów obejmuje m.in.:
• bieżące rejestrowanie zdarzeń gospodarczych,
• prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych o prawnych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych,
• obsługa kadr i płac.

Ekspertyzy i opinie finansowo ekonomiczne

Ekspertyzy i analizy finansowo-ekonomiczne przekazują rzetelną informację na temat skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Po wykonaniu ekspertyzy oferujemy swoje doradztwo w zakresie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania. Dzięki analizie, która w dzisiejszych czasach jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej firmy, można zaplanować jej długookresowy rozwój i realizację strategicznych celów ekonomicznych.

Doradztwo podatkowe

Złożoność przepisów podatkowych jest tym obszarem, który wymaga profesjonalnego doradztwa. Oferujemy Państwu swoja pomoc w tym zakresie. Odpowiadamy na wszystkie pytania przedstawiając przy tym źródło pozyskania informacji. Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach prawnych i w kompleksowej formie przekazujemy je swoim Klientom. Z Klientami spotykamy się osobiście lub kontaktujemy telefonicznie i mailowo.

Prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych

Przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji proponujemy rozwiązania z zakresu restrukturyzacji, pomoc w działaniach strategicznych. Naszym celem jest poprawa kondycji przedsiębiorstwa i odbudowanie jej wartości.

ABR Audytor Sp. z o.o. współpracuje z firmami sporządzającymi wyceny majątkowe. Jesteśmy w stanie polecić Państwu profesjonalistów w tym zakresie. Dodatkowo oferujemy profesjonalną pomoc i optymalne rozwiązania dla firm w stosunku do których zostało już wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Due diligence

Nasza firma realizuje "due diligence" w dwóch zakresach:
• rachunkowo-finansowym,
• prawno-podatkowym.

Usługi Atestacyjne oraz inne usługi Biegłego Rewidenta

Usługi Atestacyjne oraz inne usługi Biegłego Rewidenta